תנאי שימוש – elitesecurity.co.il

עודכן לאחרונה-20/12/2022

 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר elitesecurity.co.il/ ("האתר") המופעל על ידי עלית סקיוריטי ע"מ.  024366478(להלן: "החברה"). כל שימוש באתר כפוף לתקנון זה ולהסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה.
  2. הנך מסכים ומאשר שקראת בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי אתה מקבל על עצמך, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, עליך להפסיק באופן מידי את השימוש באתר.
  3. המונח "שימוש" בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, פרסום תגובה, הבעת דעה וכל עניין הדורש פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה וכן כל גלישה ו/או צפייה באתר לרבות בתכנים שבאתר.
  4. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים כאחד. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
  5. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש. הודעה על שינוי התקנון תופיע בראש עמוד זה. משכך, יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, עליך להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.
  6. בדפי האינטרנט הייעודיים המפרטים אודות המוצרים השונים (להלן: "דפי המוצר") מפורטים תנאים נוספים החלים על עסקת הרכישה המוצעת בדף המוצר. יש לקרוא את האמור בדף המוצר ביחד עם תקנון זה.
  7. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר , לרבות בדפי המוצר, או במקום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.
  8. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 

 1. האתר
  1. האתר מהווה פלטפורמה עבור המשתמש (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח") לרכישת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה שונים לרבות מקררים, טלוויזיות, מחשבים וכיו"ב (להלן: "המוצרים"), בכל זמן ובכל מקום.
  2. ככל שיוצעו בעתיד שירותים משלימים באתר, יחול תוכן תקנון זה אף על שירותים אלה בשינויים המחייבים.
  3. לחברה שמורה הזכות את המוצרים המופיעים באתר ותנאי רכישתם מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.
  4. אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המוצג בו משום המלצה ו/או חוות דעת של החברה בקשר למוצרים.
 2. שימוש באתר
  1. רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל וכרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  2. בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש לכלל המשתמשים והחברה אינה מבצעת מראש כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש באתר.
  3. על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מוקדמת. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יוסבר שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בצדדים שלישיים ו/או פגיעה במשתמש אחר; אין בהפסקת ו/או הגבלת השימוש באתר כדי לגרוע מחובתך לנהוג בכל עת בהתאם להוראות תקנון זה.

 

 1. חובות המשתמש
  1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע שבאתר אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
  2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
  3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי התנהגות של המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
  4. המשתמש מתחייב שלא לסייע ו/או לשדל צד שלישי על מנת לעשות פעולה שאינה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות בסעיף ‏4 זה.

 

 1. תהליך ביצוע הרכישה
  1. לאחר בחירת המוצרים על-ידי המשתמש, והעברתם לסל, על המשתמש להשלים את תהליך הרכישה באופן הבא: על המשתמש להזין מספר פרטים אישיים (לרבות שם פרטי, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים, תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי); כמו כן, על המשתמש לאשר כי הוא קרא ומסכים לאמור בתקנון זה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. יובהר כי על המשתמש לא חלה חובה למסור פרטים כלשהם, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה ו/או מתן השירותים המוצעים באתר.
  2. בסיום הפעולה המתוארת לעיל, החברה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל (לכתובת אותה מסר בטופס הרישום) המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו היא אושרה על-ידי חברת כרטיסי האשראי.
  3. אספקת המוצרים תיעשה בהתאם לפרטים שצוינו מראש, אלא אם הוסכם אחרת בין החברה למשתמש.
  4. כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ועשויה להשתנות בהתאם לזמינות המוצרים אצל הספק, אף שהחברה עושה את כל המאמצים כדי להבטיח את זמינות המוצרים המוצעים למכירה. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.

 

 1. מחירים
  1. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  2. המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  3. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה. במידה שמחיר מוצר עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המחיר יתעדכן בסל והמחיר המחייב יהיה זה המופיע בסל במועד הרכישה.
  4. החברה אינה מתחייבת שמחירי המוצרים המפורסמים באתר הנם המחירים הזולים ביותר.
  5. אם למשתמש קיים קוד הנחה, ניתן יהיה להזין אותו תוך בעת רכישת המוצר תחת לשונית "קופון הנחה" שבעמוד הסל.

 

 1. ביטול עסקה והחזרות
  1. המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים אותה ביצע באמצעות האתר (להלן: "עסקה") אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). סעיף ‏7 זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏7 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.
  2. אופן ביטול עסקה
   1. ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):
 • בדוא"ל לכתובת profeta.el@gmail.com
 • פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר;
 • פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר;
 • משלוח דואר רשום לכתובת החברה: גדרה 6 פתח תקווה 4972420
   1. הודעת הביטול תועבר משירות הלקוחות של האתר במקביל לגורמים הרלוונטיים.
  1. מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי

רק המשתמש המשלם על העסקה רשאי לבטלה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים שלהלן:

 1. ברכישה של טובין– מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מביניהם).
 2. ברכישה של שירות– בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת ­- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 1. עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות סעיף ‏7.2.1 לעיל והוראות סעיף ‏7.5.2 להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:

 1. עסקאות לרכישת טובין פסידים;
 2. עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;
 3. עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.
 1. מועדים ותנאי ביטול עסקה – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
  1. בסעיף ‏7.5 זה:

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

 1. משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 2. הוראות סעיף ‏7.5.2 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‏7.4 לעיל.
 3. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.
 1. תוצאות ביטול עסקה
  1. ביטול עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏7.2.1 או ‏7.5 לעיל עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

 • החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
 • במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
   1. ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏7.2.1 או ‏7.5 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף ‏7.6.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

 • החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בסעיף זה, "דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

 • במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
   1. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים ‏7.6.1 ו-‏7.6.2 לעיל, במידה ומשתמש ביטל עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) כאמור בסעיפים ‏7.3 ו-‏7.5.2 לעיל, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
   2. במידה והתקין נציג מטעם החברה טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש"ח.

החברה ממליצה כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

כמו כן אין בהוראות סעיפים ‏7.6.1 ו-‏7.6.2 לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

 

 1. משלוחים
  1. החברה תציע למשתמש לספק את המוצרים הנרכשים על-ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.
  2. החברה רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, המשלוח יכול להתבצע באופני משלוח שונים (דואר, דואר רשום, שליח עד הבית ועוד) על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באמצעות צדדים שלישיים, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.
  3. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה ו/או בשיטות המשלוח השונות כאמור לעיל בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה אינן מגיעות אליהם, ועל כן, ככל שכתובת הלקוח מצויה באותם יישובים, הלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידו ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.
  4. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו הלקוח רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף ‏8.3 לעיל, ובמקרה כזה על הלקוח להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה במקרה זה.
  5. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

 1. החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות
  1. למידע נוסף בעניין החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, אנא היכנס לקישור שלהלן: לחץ כאן
  2. על-פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ה-2012 ("החוק לטיפול סביבתי"), במועד האספקה של מוצר שרכשת שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני, הנך רשאי למסור לפינוי מוצר ישן שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר החדש שרכשת, קרי מוצר ישן מאותה קבוצת סיווג, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש הנרכש ללא תשלום או תמורה אחרת על כך.
  3. החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי ואלקטרוני אשר נרכש על-ידי הקונה. פינוי המוצר הישן מביתך ייעשה ללא תשלום, למעט במקרה של הובלה חריגה ו/או פירוק המוצר, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: (א) המוצר אותו אתה מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה לכך מצד המוביל; (ב) פינוי המוצר יהיה מהכניסה לבית הלקוח ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד; (ג) המוצר אינו מזיק, כלומר אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי. הובלה חריגה הינה, הובלה המצריכה היערכות מיוחדת כגון פירוק המוצר הישן, כולו או חלקו ו/או במקרה בו נדרש אמצעי מיוחד לצורך הוצאת המוצר הישן מבית הלקוח כגון מנוף – וזאת על-פי שיקול המוביל.

 

 1. פרטיות

למידע נוסף בנושאי פרטיות אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות.

 

 1. הגבלת אחריות
  1. האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
  2. התכנים באתר מוצגים כמות-שהם (AS-IS), לרבות תמונות המוצרים, המיועדות להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לחברה מספקי המוצרים עמם היא עובדת, מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. מפעילת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
  4. החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בגין הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).
  5. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
  6. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובשימושם באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב.
  7. כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר לגרום למשתמשים נזקים שלחברה אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של החברה) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב.
  8. החברהעושה כפי יכולתה על מנת שהתוכן והמידע המופיעים באתר יהיו מדויקים ואמינים, אם זאת החברה אינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע והתוכן המופיע באתר, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי. החברה לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן האתר או המידע המופיע בו.

 

 1. שימוש בלתי מורשה באתר
  1. אין לעשות שימוש באתר שאינו בהתאם להוראות תקנון זה.
  2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
  3. אין לעשות שימוש בלוגו של החברה, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

 

 1. זכויות יוצרים וסימני מסחר
  1. כל הנמצא באתר זה הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתקנון זה.
  2. כל הפרה של הוראות תקנון זה עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
  3. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
  4. החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
  5. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
  6. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

 1. שונות
  1. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין החברה כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון.
  3. התקנון ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכמים היחידים התקפים בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון זה.
  4. במקרה שבו סעיף כלשהו בתקנון יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הוראות תקנון לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
  5. ככל שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתקנון זה על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
  6. החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.
  7. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבית משפט השלום בתל-אביב-יפו ובית המשפט המחוזי של תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
  8. מובהר כי האמור בסעיפים ‏14.1-‏14.7 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

 

 1. שירות לקוחות

בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר המשתמש יוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה באחת מהדרכים הבאות:

 • בדוא"ל לכתובת profeta.el@gmail.com
 • פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר.
 • פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר.

******

 

 

 

מדיניות פרטיות

[עודכן לאחרונה 20 דצמבר, 2022]

 

 1. כללי
  1. אנחנו, עלית סקיוריטי ע"מ.  024366478 ("החברה") המפעילה את האתר co.il("האתר"), מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על מידע אישי אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר ("מידע אישי"), באופן המפורט במדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות"). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע ("המידע", לרבות, אך לא רק, המידע האישי) הנאסף על-ידנו, בעת שימושך באתר ובעת שהנך רוכש את המוצרים המוצעים בו ("מוצרים"), מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.
  2. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימושבאתר ("תנאי השימוש") והיא חלה על כל שימוש ו/או צפייה באתר בין אם באמצעות מחשב, מכשיר סלולארי או כל אמצעי אחר. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
  3. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של מדיניות הפרטיות.
  4. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

 

 1. איסוף מידע
  1. לצורך שימוש באתר ורכישת המוצרים הנך נדרש למסור לחברה מספר פרטים. אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע, הגישה לאתר ו/או קבלת השירותים (לרבות רכישת המוצרים) כולם או חלקם, עשויים להיפגע.
  2. השימוש במידע ייעשה לצרכי אספקת המוצרים וצרכי החברה, כמפורט במדיניות פרטיות זו. המידע לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות החברה ולא יועבר לצד שלישי, שלא במסגרת פעילות החברה ומטרותיה, לרבות לצורך שירותי דיוור ישיר.

 

 1. מידע אישי
  1. במעמד הרישום לאתר, או בעת רכישת המוצרים, תתבקש לספק פרטי מידע אישי הכוללים את שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הזהות שלך, דרכי התקשרות עמך ופרטי כרטיס האשראי עמו תרכוש את המוצרים המוצעים באתר.
  2. החברה ו/או מי מטעמה תאסוף מידע ביחס לכל משתמש בדבר פרטים הקשורים לפעילותו באתר, לרבות, אך מבלי למעט, כתובות IP, מועד ושעת הגישה לאתר, דפי האתר אליהם גלש המשתמש, דו"חות של תקלות טכניות והדפדפן בו נעשה שימוש. החברה ו/או מי מטעמה אוספת את המידע בעת השימוש של המשתמש באתר וכן בעת תקשורת בין המשתמש לחברה ו/או מי מטעמה. החברה תאסוף מידע אודות הרגלי הגלישה באתר לצרכי מחקר, קבלת החלטות ושיפור חווית המשתמש.
  3. החברה מתחייבת כי כל המידע אודות המשתמשים נשמר ומוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ("חוק הגנת הפרטיות").
  4. האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
  5. הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הינו נכון מדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאתנו בעת שימושך באתר לרבות בעת רכישת המוצרים וכן ישפיע על היכולת שלנו ליצור עמך קשר ולספק לך את השירותים.
  6. אתה יכול לעדכן את המידע האישי שלך באופן עצמאי על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות כל אחד מאלה: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: el@gmail.com); ו/או (2) באמצעות פניה בכתב למשרדי החברה בכתובת גדרה 6 פתח תקווה.
  7. החברה רשאית לשמור מידע לרבות מידע אישי לתקופת הזמן הנדרשת לצורך מתן השירותים  שבאתר, לצורך המטרות האמורות לעיל ו/או כנדרש על פי כל דין.

 

 1. שימושבמידע
  1. המידע האישי שתמסור לנו יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר"), אשר נשמר בהתאם להוראות הדין.
  2. הנך רשאי בכל עת לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק מהמאגר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: el@gmail.com ). מובהר בזאת כי מחיקת פרטים אישיים עשויה לפגוע באיכות השירות שניתן לך על ידי החברה. למען הסר ספק, אין באמור לעיל בכדי למנוע מהחברה לשמור את המידע האישי שלך שביקשת למחוק מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.
  3. המידע במאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר, ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן:
   1. על מנת לספק לך את השירותים המוצעים באתר;
   2. לצורך יצירת קשר לצורך תפעול השירותים באתר, לרבות רישום המשתמש לאתר ואיפוס סיסמת המשתמש באתר;
   3. גביית תשלומים בגין רכישת מוצרים;
   4. יצירת קשר לצורך תיאום אספקת המוצר;
   5. מענה לפניות משתמשים;
   6. מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכותו ומתן שירותים טכניים נוספים;
   7. איסוף מידע הקשור לפעילויות המשתמשים באתר, כגון מידע סטטיסטי; והכל על מנת לשפר את רמת השירותים המוצעים באתר וליצירת והצעת שירותים חדשים;
   8. מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה;
   9. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות כל דין;
   10. הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות דיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;
   11. משלוח התראות והודעות לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר; ו/או
   12. לצורך קידום האתר במדיות השונות.

 

 1. מסירה המידע האישי לצדדים שלישיים
  1. החברה עשויה לשתף את המידע לרבות המידע האישי עם חברות קשורות לחברה ו/או צדדים שלישיים ולמטרות כדלקמן:
   1. גורמים המעמידים לחברה שירותים בקשר עם האתר, לרבות השירותים המוצעים בו;
   2. על מנת לאכוף את הוראות תקנון זה;
   3. על מנת להגן על הזכויות, הרכוש והאינטרסים של החברה ו/או מי מטעמה;
   4. על מנת לקיים דרישות חוקיות או רגולטוריות אשר חלות על החברה;
   5. על מנת לקיים צו של בית משפט אשר חל על החברה;
   6. לפי הסכמת או הנחיית המשתמש; או
   7. ככל שהחברה תמכור, תמחה או תעביר חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם החברה תירכש או תתמזג עם צד שלישי או אם החברה תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

 

 1. דיוור ישיר
  1. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לחברה ליצור עמו קשר בכל אופן שהוא, לרבות משלוח, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת, ויראו בזאת את המשתמש כנותן את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לקבלת דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים. יובהר כי הסכמה זו של המשתמש חלה הן ביחס למוצרים ושירותים מסוג הדומה למוצרים והשירותים המוצעים או המופיעים באתר והן ביחס למוצרים ושירותים מסוג השונה מן המוצרים והשירותים הללו.
  2. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: el@gmail.com); ו/או (2) פניה בכתב לחברה בכתובת: גדרה 6 פתח תקווה. בעשותך כן החברה תמחק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בדיוור ישיר, כאשר יתר המידע אשר מסרת לחברה והדרוש לה למתן השירותים יוסיף להישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר.

 

 1. Cookies
  1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לחברה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
  2. ככל שהמשתמש אינו מעוניין, כי ייאסף מידע באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", המשתמש יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו הוא עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן למשתמש האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירת המשתמש שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתו ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.

 

 1. אבטחת מידע
  1. אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר.
  2. עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
  3. שמירת אמצעי ההזדהות באתר לרבות, שם משתמש בפייסבוק וסיסמא בקובץ או בפתק עלולה לחשוף אותם לגורם שיזדהה בשמך לאתר .
  4. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך המשתמש בלבד, ע"י התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
  5. הזהרמהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.
  6. לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה החברה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.

 

 1. קישורים לאתרים אחרים

יתכן שתמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על-ידנו ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

 

 1. ויתור

החברה לא נושאת באחריות לאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת החברה להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין החברה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע האישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה.

 

 1. יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, המשתמש יוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה באחת מהדרכים הבאות:

(א)  בדוא"ל לכתובת profeta.el@gmail.com

(ב)  פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש באתר;

(ג)  פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר.